Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

OP LZZ

Informace o průběžné realizaci projektu

Informace o průběžné realizaci projektu OP LZZ v Bílovecké nemocnic, a.s.

 

Realizace klíčové aktivity 01-projektového managementu

Hlavním cílem aktivity je zajištění řádného průběhu projektu a dosažení projektových cílů. Činnosti projektového týmu složeného z manažera projektu a koordinátora projektu jsou spojeny zejména s administrací projektu, monitoringem projektu, aktualizací a řešením situací tak, aby nebyl ohrožen výsledek projektu. Tato aktivita je realizována v průběhu celého trvání projektu.

 

V průběhu realizace klíčové aktivity proběhly tři hodnotící schůzky, na kterých jsou řešeny aktuální vzdělávací potřeby žadatele a identifikovány vhodné časové termíny pro realizaci školení, hodnotí se i kvalita výuky na základě evaluačních formulářů a komplexně výstupy vzdělávání vůči monitorovaným indikátorům projektu. Hodnotících schůzek se účastní vedení žadatele, projektový tým a zástupce dodavatele. Cílem této aktivity je zpracování doporučení na další monitorované období projektu v oblasti konkretizace a specifikace vzdělávacích aktivit. Tento cíl byl realizací hodnotících schůzek naplněn.

 

Realizace klíčové aktivity 03-měkké dovednosti

V rámci klíčové aktivity 03 se v monitorovaném období uskutečnily tyto kurzy:

 • 4x dvoudenní školení Stres – jeho odstraňování a prevence
 • 2x dvoudenní školení Syndrom vyhoření
 • 3x dvoudenní školení kurzu asertivního jednání
 • 1x dvoudenní školení Leadership-komunikační techniky
 • 1x dvoudenní školení Leadership-motivace a týmová spolupráce
 • 8x dvoudenní školení Úspěšná komunikace a konflikty

 

4x dvoudenní školení Stres – jeho odstraňování a prevence 

  • Cílem školení zaměřeného na stres, jeho odstraňování a prevenci bylo seznámit účastníky s pojmy stres, stresory a základní chyby vedoucí ke stresu, příčiny vzniku stresu, zvládání stresových situací, zvyšování odolnosti vůči stresu, relaxace, uvolňovací cvičení a pracovní psychohygiena. Součástí školení bylo i zaměření na environmentální management – environmentální chování, nástroje ochrany ŽP, legislativa životního prostředí apod.

 

  • Účastníci se v rámci školení naučili identifikovat vlastní situaci včetně hlavních stresorů a účinné obrany proti nim, účinně předcházet stresu, používat pracovní psychohygienu a relaxaci a tak posilovat svou odolnost vůči stresu. V rámci environmentálního bloku byli účastníci seznámeni s principy, podstatou a významem environmentálního managementu, principy trvale udržitelného rozvoje, chápat a implementovat politiku environmentu jakou součást řízení organizace, firemní kultury a image firmy.

 

2x dvoudenní školení Syndrom vyhoření

  • Obsahem školení zaměřeného na Syndrom vyhoření bylo vysvětlení souvisejících pojmů, příznaky a příčiny syndromu vyhoření, fáze procesu a vývoj syndromu vyhoření, identifikace ohrožených skupin, psychohygiena, odbourávání stresu, syndrom vyhoření a jeho léčba, syndrom vyhoření z pohledu zaměstnavatele.

 

  • V rámci školení zaměřeného na syndrom vyhoření se účastníci školení naučili rozpoznat projevy syndromu vyhoření a jednotlivé jeho fáze, zvládat zátěžové, obtížné a chronické osobní i profesní situace, vyrovnávání se stresem, psychohygiena a relaxace.

 

3x dvoudenní školení kurzu asertivního jednání

  • Obsahem školení zaměřeného na asertivní chování bylo vysvětlení pojmů pojících se k asertivitě, představení asertivní verbální a neverbální komunikace, asertivní kritika, asertivní techniky, řešení konfliktů, asertivní odmítnutí a praktický trénink na konkrétních situacích.

 

  • Účastníci kurzu asertivního chování se naučili jak zlepšit interakci s okolím, dosáhnout cíleného postavení v komunikační skupině, umět hájit své názory bez agresivity, zvládání svých emocí a zachování klidu ve vypjatých situacích.

 

1x dvoudenní školení Leadership-komunikační techniky, Leadership-motivace a týmová spolupráce

  • Leadership – komunikační techniky a motivace a týmová spolupráce byly zaměřeny na manažery nemocnice. V rámci školení byli účastníci seznámeni se zásadami profesionální a efektivní komunikace, verbální a neverbální komunikaci, aktivním nasloucháním, techniku omluvy, pozitivním a přesným vyjadřováním. V rámci bloku motivace a týmové spolupráce se účastníci dozvěděli co je motiv a motivace a jak funguje, hodnotové systémy, demotivace a vyhoření, význam týmové spolupráce apod.

 

  • Účastníci kurzu leadership – komunikační techniky se po absolvování kurzu naučili základy verbální a neverbální komunikace, zvládání obtížných situací při jednání s klienty, používat pozitivní komunikaci a zaujmout klienta, předcházet komunikačním chybám a zvládat případné námitky.

 

  • Účastníci kurzu leadership – motivace a týmová spolupráce se v rámci školení naučili tvořit základní motivační systém, jak účinné motivovat své podřízené a spolupracovníky, odstraňovat příčiny demotivace, využít chválu a kritiku jako motivaci, zákonitosti práce v týmu a její efektivita.

 

8x dvoudenní školení Úspěšná komunikace a konflikty

  • Školení  Úspěšná komunikace a konflikty bylo zaměřeno na definici komunikace, verbální a neverbální komunikaci, aktivní naslouchání, empatie, asertivita a zvládání konfliktů.

 

  • Účastníci kurzu Úspěšná komunikace a konflikty se seznámili se základními druhy komunikace, se zvládáním konfliktních situací, důležitost zpětné vazby, rozšířili si uměni sdělovat obsah vhodnou a přiměřenou formou, správné reakce při konfliktních situacích a jejich předcházení.

 

V rámci aktivity byly využity učební pomůcky pořízené v rámci klíčové aktivity 01 – dataprojektor, flipchart, promítací plátno a fotoaparát na zajištění publicity projektu

 

 

Realizace klíčové aktivity 04-PC dovednosti

Vzdělávání PC dovedností je realizováno formou 1-2 denních kurzů. V monitorovaném období proběhlo:

 

1x dvoudenní školení zaměřené na Excel II 2007

6x dvoudenní kurzů MS Excel

 

  • V rámci tohoto školení byli účastníci proškoleni v práci se sešity, listy, s řádky a sloupci, identifikací buněk, správy dat, operacemi se vzorci a funkcemi, formátování buněk, tvorba tabulek, základy posloupností, jejich tvorba a užití, tvorba grafů.

7 x dvoudenní kurzy MS Word

  • V rámci tohoto školení byli účastníci proškoleni v práci s pracovní plochou, nástroji, tvorbou nových dokumentů, práci s okny, psaní textu, režimy, tabulátory, styly odstavců, sloupce, oddíly, zalomení stran, záhlaví, zápatí, vkládání objektů, tabulky, základy automatizace práce, tisk.

 

  • Vzdělávání je zaměřeno na zvýšení kvalifikace účastníků a zlepšení dovedností v tabulkovém a textovém editoru.

 

Realizace klíčové aktivity 05-virtuální třída

Virtuální třída byla spuštěna současně s realizací prvních vzdělávacích kurzů. Přístup mají všichni účastníci školení a jejím prostřednictvím si mohou stahovat učební texty či komunikovat s lektorem.