Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Modernizace RDG zařízení

Úvodní informace o projektu RDG

Modernizace zařízení RDG v Bílovecké nemocnici a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/11.00930

 

Účel projektu

Pomocí digitalizace RDG zařízení projekt podporuje enviromentálně přátelštější technologii, jelikož odstraní nutnost používat chemické látky k vyvolávání RTG snímků a jejich náročné skladování a likvidaci. K naplnění kritéria dojde až po ukončení realizace projektu.

 

Veřejná zakázka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka čtyř digitalizovaných přístrojů pro radiodiagnostické oddělení a operační sál:

  1. Dodávka 1 ks komplexního skiagrafického RTG pracoviště
  2. Dodávka 1 ks mobilního C-ramena
  3. Dodávka 1 ks digitálního barevného ultrazvuku
  4. Dodávky digitalizačního systému, systému PACS a dalších zařízení

 

Součástí plnění jsou:

  • komplexní služby související s příslušným dodávaným zbožím včetně instalace
  • uvedení celého zařízení do provozu
  • zaškolení obsluhy a přejímací zkouška
  • likvidace starých přístrojů kromě starého sonografického přístroje, který bude použit v jiném oddělení
  • poskytování bezplatného servisu a provádění pravidelných prohlídek v intervalech předepsaných výrobcem v délce poskytnuté záruční doby na dodané zboží.

 

Popis realizace projektu

Průběh realizace projektu je zpožděn oproti původnímu harmonogramu zejména díky komplikacím při výběru dodavatele přístrojového vybavení. Dne 7.10.2011 bylo výběrové řízení vyhlášeno, nicméně v průběhu zadávacího řízení zadavatel zjistil, že v zadávací dokumentaci nebyl přesně a úplně vymezen jak předmět veřejné zakázky, tak i zadávací podmínky vztahující se k předmětu této zakázky. Proto v souladu s ust. § 111 odst. 6 zákona přijal zadavatel jako opatření k nápravě vzniklého stavu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

 

K opětovnému vyhlášení došlo 18.11.2011, které proběhlo bez problémů a dokumentace byla předána k posouzení a schválení ze strany poskytovatele dotace. Fáze kontroly a schválení výběrového řízení byla zdlouhavá a proto žadatel dne 2.5.2012 předložil na ÚRR  žádost o udělení výjimky z podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Předmětem žádosti byl posun termínu ukončení realizace projektu na 31.8.2012. K posunu došlo z důvodu nepředpokládaného průběhu projektu zejména dílčí aktivity Realizace výběrového řízení na dodavatele, kdy probíhala dlouhá fáze kontroly a schvalovacího procesu dokumentace k ukončenému výběrovému řízení ze strany poskytovatele dotace, a termín ukončení projektu se k datu stanovenému výzvou stal nereálným.

V současné chvíli je výběrové řízení schváleno a probíhá jednání s vítězným dodavatelem o termínu podpisu smluvního ujednání. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce a instalaci přístrojového vybavení a k vyúčtování akce.

 

(6/2012)