Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Archív VZ

Veřejná zakázka "REKONSTRUKCE KOTELNY BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S. - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE" [12-04-2016]

Bílovecká nemocnice, a. s. vyhlašuje veřejnou zakázku pod názvem: "REKONSTRUKCE KOTELNY BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S. - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE"

 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v rozsahu dle vzoru smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci kotelny Bílovecké nemocnice, a.s., na základě Technicko – ekonomické studie vypracované Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Výzkumné energetické centrum. Tato studie je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha.

 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní dokumentace v rozsahu:
1) projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, v počtu 7 pare v listinné podobě a 1ks dokumentace v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu DGN nebo DWG, rozpočet ve formátu URS nebo RTS a výkaz výměr ve formátu XLS.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele tyto služby:
1) autorský dozor při realizaci vlastní rekonstrukce kotelny v nutném rozsahu, nejméně však 1x měsíčně s osobní účastí na tzv. „kontrolním dnu“.
2) spolupráce při přípravě a realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (spolupráce s administrátorem veřejné zakázky a zodpovídání případných technických dotazů uchazečů, účast v hodnotící komisi v pozici jednoho člena a jednoho náhradníka člena hodnotící komise.

 

Předpokládaná hodnota: 150 000,00 Kč bez DPH

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-kotelny-bilovecka-nemocnice-a-s-zpracovani-projektove-dokumentace

 

 

Místo pro podání nabídek ve lhůtě od 13. 04. 2016 do 27. 04. 2016

v pracovních dnech od 08:00 hodin do 12:00 hodin

SELLER MORAVIA s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

 

Místo pro podání nabídek ve lhůtě 28. 04. 2016

(poslední den podání nabídek) od 08:00 hodin do 09:00 hodin

Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, v zasedací místnosti.

 

Nabídky je možno podávat osobně či poštou.

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč (dodavatel). Zadavatel neuzná zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Miroslav Švancar, tel. 596 11 70 46, mobil 773 90 90 80, e-mail: svancar.vz@gmail.com

 

Lhůta pro podání nabídek:    
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 13. 04. 2016  
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 28. 04. 2016 v 09:00 hodin