Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Pro pacienty

Kdo má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace?

Neustále se vyskytují požadavky na zapůjčení, zpřístupnění nebo předání zdravotnické dokumentace od pacientů, dalších osob a jiných organizací (např. pojišťoven). Tuto problematiku řeší zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, konkrétně § 65.

 


Vážená paní, vážený pane,

ze zákona č. 372/2011 máte právo nahlédnout do zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření v naší nemocnici. Pokud chcete toto právo využít, postupujte prosím dle níže uvedených informací. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či o pořízení výpisů, opisů nebo kopii ze zdravotnické dokumentace dostanete u dokumentaristky daného oddělení nebo je možno ji vytisknout na internetových stránkách nemocnice. Formulář je nutné založit do zdravotnické dokumentace. K žádosti je nutné předložit patřičné doklady k ověření Vaší totožnosti.

Kdo může ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

 1. sám pacient nebo zákonný zástupce
 2. osoba, kterou určil pacient

  Jde-li o pacienta, který nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu určit osoby, které mohou být o jeho stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké ( tzn. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manžel/ka, sourozenec, partner/ka )

 3. osoba, která je pacientem uvedena na formuláři – Poučení a souhlas s hospitalizací. Tento formulář pacient vyplňuje a podepisuje při přijetí do nemocnice.
 4. osoba zmocněná na základě plné moci
 5. opatrovník

Jak žádat o nahlížení, pokud jste právě hospitalizovaný/á? Zdravotnická dokumentace obsahuje mnoho záznamů a listů,ke kterým Vám smí podat informace pouze lékař. Lékaři mají na pracovišti, kde právě ležíte další povinnosti vůči ostatním pacientům, a proto se Vám bez předchozí domluvené schůzky nemohou okamžitě věnovat a vysvětlovat záznamy ve Vaší dokumentaci. Postupujte následovně:

 1. ústně požádáte lékaře na oddělení, který Vás ošetřuje, že byste rád/a nahlédl/a do dokumentace a zároveň upřesněte, o jaké záznamy máte zájem. Máte právo na úplnou dokumentaci.
 2. lékař si s Vámi dohodne termín schůzky za účelem nahlížení do dokumentace. Během nahlížení se nesmí provádět žádné zásahy do dokumentace (škrtání, vpisování, odebírání listů apod.) Během nahlížení, není možné z provozních a technických důvodů provádět kopie. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo na oddělení.
 3. v závěru schůzky s Vámi lékař nebo pověřený pracovník vyplní žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace a tato žádost je vložena do Vaší zdravotnické dokumentace. Stejným způsobem se postupuje v případě, že o nahlížení žádá osoba blízká pacienta právě hospitalizovaného.

Jak žádat o nahlížení, pokud jste již byl/a propuštěn/a z nemocnice?

 1. vyplníte žádost na formuláři – Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. Tento formulář získáte v kanceláři daného oddělení. Svoji totožnost prokážete občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii.
 2. do 15 pracovních dnů Vám bude sdělen termín schůzky za účelem nahlížení do zdravotnické dokumentace.
 3. Během nahlížení nesmíte provádět žádné zásahy do dokumentace.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého

 1. žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává na příslušného oddělení
 2. nahlížet do dokumentace zemřelého jde pouze v případě, že pacient nevyslovil, resp. není zaznamenán jeho zákaz poskytovat informace osobám blízkým. Tento zákaz neplatí v případech, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo zdraví dalších osob.
 3. mohou osoby, které za svého života pacient určil záznamem ve zdravotnické dokumentaci.

Jak žádat o pořízení kopie, výpisu, opisu ze zdravotnické dokumentace?

 1. vyplníte formulář – Žádost o pořízení výpisu, opisu, kopie

  Tuto žádost buď zašlete poštou, nebo odnesete osobně do kanceláře daného oddělení. V žádosti vyznačíte, jakou část zdravotnické dokumentace chcete kopírovat apod.

 2. dokumentaristka s archivářkou vyhledají zdravotnickou dokumentaci a pořídí požadované kopie
 3. sekretářka Vás vyzve ( telefonicky , e-mailem ) k převzetí a zaplacení poplatku v určeném termínu ( na pořízení kopie je ze zákona stanoveno 30 dnů ).

Jak zaplatíte za pořízení kopie? Platba je přijímaná v hotovosti do Pokladny, která se nachází v přízemí budovy C nemocnice. Pokladní Vám vystaví doklad, kde bude uvedena cena. Při velkém počtu kopií je nutné poplatek zaplatit před samotným započetím kopírování. Po předložení dokladu o zaplacení poplatku, Vám budou kopie vydány. Upozornění: před vydáním pořízených kopií, budete vyzváni k prokázání své totožnosti a jaký je vztah k pacientovi.

K ověření totožnosti je nutné předložit:

 1. žádost podává pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník – občanský průkaz příp. cestovní pas.

Pokud žádá opatrovník, je třeba dále doložit rozhodnutí soudu o ustanovení dotyčné osoby opatrovníkem pacienta

 1. žádost podává osoba určená pacientem – pacient tuto osobu určil v souhlasu s hospitalizací – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 2. žádost podává osoba blízká – průkaz totožnosti, kopii rodného nebo oddacího listu dokládající jeho vztah k pacientovi. U ostatních čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi ( druh/družka apod. )

 


Přílohy:
docZadost_o_nahlednuti_do_dokumentace [doc, 59 kB]
Zadost_o_nahlednuti_do_dokumentace