Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Najdete nás zde.

NVB

Pro pacienty

Informace pro pozůstalé po zemřelých v BN, a. s.

Vážení pozůstalí,

dovolte projevit Vám upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého. I přes zármutek, který nyní prožíváte, je potřeba zařídit některé nezbytné záležitosti spojené s úmrtím Vám blízké osoby.

 

1. Osobní věci zemřelého jsou předány v BN, a. s., na oddělení, kde došlo k úmrtí, příbuznému po předložení jeho občanského průkazu. Je nutno podepsat Prohlášení o převzetí osobních věcí po zemřelém. Předáno je ošacení a další osobní věci (kromě cenností) a finanční hotovost do výše 1000 Kč, které měl zemřelý u sebe. Rodině je předán i List o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřbení.

 

2. Pohřební službu si můžete vybrat dle vlastního uvážení. Zajistí vše potřebné pro důstojné rozloučení se zesnulým včetně všech formalit s tím spojených. Objednatel pohřbu předloží ve vybrané pohřební službě svůj občanský průkaz, list o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřbení, rodný list zemřelého a oblečení pro zemřelého ke smutečnímu obřadu.

 

3. Občanský průkaz a průkaz pojištěnce ZP zemřelého v BN, a. s., jsou zasílány matrice MěÚ v Bílovci, pokud je měl zemřelý u sebe. Stejná je situace u cestovního pasu a řidičského průkazu zemřelého v BN, a. s.  – i ty je možné poslat či odevzdat na matrice MěÚ Bílovec. Jinak připadá povinnost odevzdat je příslušným orgánům pozůstalému, který má tyto doklady u sebe. Dle zákona o občanských průkazech je každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana, povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu (MěÚ Bílovec – matrika).

Rodný list a oddací list zemřelého jeho rodina matrikářce pouze zapůjčí, matrikářka je rodině vrátí. Rodina může matrikářce místo originálů poskytnout kopie rodného a oddacího listu zemřelého.

 

4. Úmrtní list vystaví matrika MěÚ v Bílovci do 30 dnů a pošle jej objednateli pohřbu.

Tel. č. na matriku MěÚ Bílovec je 556 312 163.

 

5. Po obdržení úmrtního listu manžela nebo manželky je třeba do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu s uvedením rodinného stavu vdovec, vdova. Tato povinnost se však týká pouze občanských průkazů, v nichž je rodinný stav uveden.

 

6. Hotovost a cennosti zemřelého, které nebyly předány příbuznému, jsou součástí dědického řízení a až do doby jeho ukončení (vydání usnesení s doložkou nabytí právní moci) jsou uloženy

v pokladně BN, a. s.

 

7. Skončení dědického řízení a jména dědiců, kterým mají být věci po zemřelém vydány, sdělí příslušný soud také pokladní BN, a. s., která jmenovaným dědicům zajistí vydání do vlastních rukou nebo jejich zaslání.

Tel. č. do pokladny BN, a. s., je 556 771 706.