Otevřená nemocnice  
 

 Bílovecká nemocnice, a.s.
 17. listopadu 538
 743 01 Bílovec

tel.:
556 771 771
 
info@nvb.cz

 

 Datová schránka: p7kc5px

 Najdete nás zde.

NVB

Pro pacienty

Informace pro pozůstalé po zemřelých v BN, a. s.

Vážení pozůstalí,

dovolte projevit Vám upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého. I přes zármutek, který nyní prožíváte, je potřeba zařídit některé nezbytné záležitosti spojené s úmrtím Vám blízké osoby.

 

1. Osobní věci zemřelého jsou předány v BN, a. s., na oddělení, kde došlo k úmrtí, příbuznému po předložení jeho občanského průkazu. Je nutno podepsat Prohlášení o převzetí osobních věcí po zemřelém – kopie je předána příbuzným spolu s ošacením, dalšími osobními věcmi  a finanční hotovostí do výše 1000 Kč, které měl zemřelý u sebe. Rodině je předán i List o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřbení.

 

2. Cennosti, t. j. finanční hotovost nad 1000 Kč, šperky, klíče od domu, klíče od motorového vozidla, platební karty apod., jsou po vyplnění Žádosti o uložení hotovosti a cenností zemřelého v pokladně BN, a. s., předány sociálním sestrám a stávají se předměty dědictví. Kopie Žádosti o uložení hotovosti a cenností zemřelého je také předána rodině zemřelého.

V žádném případě nejsou cennosti ani finanční hotovost vydávány pozůstalým před rozhodnutím notáře v dědickém řízení. Výjimkou může být vydání např. klíčů od domu či bytu, vždy jsou však vydávány příslušnému notáři, nikoliv osobě, která přijde a tvrdí, že je pozůstalým a má tudíž na věci nárok. 

 

3. Hotovost a cennosti zemřelého, které nebyly předány jeho příbuzným, jsou součástí dědického řízení a až do doby jeho ukončení (vydání usnesení s doložkou nabytí právní moci) jsou uloženy v pokladně BN, a. s.

 

4. Skončení dědického řízení a jména dědiců, kterým mají být věci po zemřelém vydány, sdělí příslušný soud také pokladní BN, a. s., která jmenovaným dědicům zajistí vydání do vlastních rukou nebo jejich zaslání.

Tel. č. do pokladny BN, a. s., je 556 771 705.

 

5. Pohřební službu si můžete vybrat dle vlastního uvážení. Zajistí vše potřebné pro důstojné rozloučení se zesnulým včetně všech formalit s tím spojených. Vybranou pohřební službu informujte o místu uložení Vašeho příbuzného. Tyto prostory se nachází v areálu hřbitova v Bílovci. Provozovatelem je Pohřební služba - Petr Škrobánek, Slezské náměstí 24/29, Bílovec. Bezplatná linka: 800 111 202, non stop linka: 603 519 090. Objednatel pohřbu předloží ve vybrané pohřební službě svůj občanský průkaz, List o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřbení, rodný list zemřelého a oblečení pro zemřelého ke smutečnímu obřadu.

 

6. Občanský průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zemřelého zůstávají v BN, a. s., pokud je měl zemřelý u sebe, a jsou zasílány matrikářce MěÚ v Bílovci. Stejná je situace u cestovního pasu a řidičského průkazu zemřelého v BN, a. s.  – i ty je možné poslat či odevzdat na matrice MěÚ Bílovec. Jinak připadá povinnost odevzdat je příslušným orgánům pozůstalému, který má tyto doklady u sebe. Dle zákona o občanských průkazech je každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana, povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu (MěÚ Bílovec – matrika). Rodný list a oddací list zemřelého jeho rodina matrikářce pouze zapůjčí, matrikářka je rodině vrátí. Rodina může matrikářce místo originálů poskytnout kopie rodného a oddacího listu zemřelého.

 

7. Úmrtní list vystaví matrika MěÚ v Bílovci do 30 dnů a pošle jej objednateli pohřbu.

Tel. č. na matriku MěÚ Bílovec je 556 312 163.

 

8. Po obdržení úmrtního listu manžela nebo manželky je třeba do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu s uvedením rodinného stavu vdovec, vdova. Tato povinnost se však týká pouze občanských průkazů, v nichž je rodinný stav uveden.